Regulamin zapisu na Newsletter

Jeśli płacisz swoimi danymi osobowymi (a nie złotówkami) za materiały pdf lub wideo zapoznaj się z poniższymi zapisami.

Uwaga: Dokument ten jest objęty ochroną praw autorskich a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. 

§1 Definicje

 1. Sprzedawca – oznacza Annę Winiczeńko prowadzącą swoje działania jako Anna Winiczeńko Wirtualna Asysta, stanowiącej wydzieloną część przedsiębiorstwa Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP (adres siedziby:  ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa),  NIP: 5213641211. e-mail: kontakt@annawiniczenko.pl
 2. Regulamin – niniejszy dokument.
 3. Treść cyfrowa – plik lub pliki w formie cyfrowej, w szczególności wideo, ebooki, workbooki i inne treści cyfrowe nieutrwalone na trwałym nośniku.   
 4. Lead Magnet – Treści cyfrowe (Newsletter) dostarczane w zamian za podanie danych osobowych na podstawie Umowy o dostarczenie Lead Magnet.
 5. Newsletter – Lead magnet, który dostarczany jest w sposób ciągły i polega na nieodpłatnym przesyłaniu treści handlowych, promocyjnych i edukacyjnych przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta – definicje poniżej.
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związanym z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Umowa o dostarczenie treści cyfrowej (Umowa) – Umowa zawarta ze Sprzedawcą za pośrednictwem strony internetowej annawiniczenko.pl, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia klientowi Treści Cyfrowej, a klient do zapłacenia Sprzedawcy Ceny.
 10. Umowa o dostarczenie Lead Magnet (zamiennie używane także jako Umowa LM) – Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych w zamian za dane osobowe, której warunki zostały opisane w paragrafie zatytułowanym “Lead Magnet”, zgodnie z którą Sprzedawca dostarcza klientowi Lead Magnet w zamian za podanie przez niego danych osobowych w formie imienia oraz adresu e-mail.

§2 Zawarcie umowy i dostarczenie Lead Magnet

1. Sprzedawca umożliwia zawieranie Umowy o dostarczenie Lead Magnet na zasadach uregulowanych w niniejszym paragrafie.

2. Na potrzeby niniejszego paragrafu przez Lead Magnet Sprzedawca rozumie zarówno nieodpłatne Treści cyfrowe w postaci m.in. ebooków, workbooków, materiałów wideo, konferencji online, a także Treść cyfrową w postaci Newslettera.

3. Zawarcie Umowy o dostarczenie Lead Magnet w postaci nieodpłatnych m.in. ebooków, workbooków, materiałów wideo, konferencji online, polega na dostarczeniu nieodpłatnej Treści Cyfrowej zgodnie z jej opisem, a następnie na dostarczeniu Newslettera, przez czas nieokreślony, aż do momentu wypowiedzenia Umowy LM.

4. Sprzedawca dostarcza Lead Magnet niezwłocznie po zawarciu Umowy LM czyli po podaniu danych osobowych, akceptacji checkboxa i kliknięciu przycisku wyślij a następnie potwierdzeniu zapisu subskrypcji poprzez double opt in.

5. Jeśli email z Lead Magnet lub email potwierdzający zapis na Newsletter nie przyjdzie niezwłocznie po zapisie, Klient proszony jest o sprawdzenie zawartości SPAMu oraz innych folderów w swojej skrzynce mailowej (pomóc może przeszukanie skrzynki i wpisanie w wyszukiwarce adresu nadawcy: kontakt@annawiniczenko.pl), a w razie problemów technicznych proszony jest kontakt ze Sprzedawcą na adres: kontakt@annawiniczenko.pl.

5. Lead Magnet w postaci e-booka i workbooka zostanie dostarczony w formie pliku pdf, który otwiera się na komputerach, tabletach i smartfonach. Lead Magnet w postaci wideo i dostępu do konferencji online będzie dostarczany w postaci linku do strony na której będą znajdowały się materiały na adres email podany podczas zapisu. Newsletter będzie dostarczany drogą elektroniczną w formie maila na adres email podany podczas zapisu. Jeśli określony Lead Magnet potrzebuje specjalnego oprogramowania do sprawnego działania, informacja o tym pojawi się każdorazowo przy opisie danego Lead Magnet.

6. Sprzedawca nie zapewnia aktualizacji dla Lead Magnets, z uwagi na to, że nie są one niezbędne dla zachowania zgodności Lead Magnet z Umową LM.

7. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Lead Magnet, Klient wzywa go do jego dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Lead Magnet niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od Umowy LM. Klient może odstąpić od tej umowy także bez wzywania do dostarczenia Lead Magnet. Odstąpienie od Umowy od dostarczenie Lead Magnet następuje poprzez wysłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na adres kontakt@annawiniczenko.pl.

§3 Zgodność z umową

1. Sprzedawca odpowiada za zgodność Lead Magnet z Umową LM według następujących zasad:

 • dla Lead Magnet dostarczanych w sposób jednorazowy lub częściami –  w momencie ich dostarczenia, tj. umożliwienia dostępu do Treści cyfrowej (pobranie, udostępnienie linku z dostępem do platformy/konta etc.), przez okres trzech miesięcy od tego momentu.

2. Jeżeli Lead Magnet jest niezgodny z Umową LM, Klient może żądać doprowadzenia do jego zgodności z Umową LM. 

3. Niezgodność Lead Magnet z Umową LM występuje jeśli:

 • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność,  Lead Magnet są niezgodne z Umową LM,
 • Lead Magnet nie występuje w określonej ilości, nie zapewnia trwałości, ciągłości, bezpieczeństwa, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, jakie są typowe dla tego rodzaju Lead Magnet dostępnych na rynku i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Lead Magnet oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę,
 • Lead Magnet nie jest przydatny do szczególnego celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sprzedawca zaakceptował,
 • Lead Magnet nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Treści cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
 • Lead Magnet nie został dostarczony z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia można rozsądnie oczekiwać,
 • Lead Magnet nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej Klientowi przed zawarciem Umowy LM.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami domniemywa się, że brak zgodności z Umową LM, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Lead Magnet, istniał w chwili jego dostarczenia. 

5. Klient ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Lead Magnet z Umową LM wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta. W przypadku braku współpracy domniemania o których mowa w ust. 4 powyżej nie mają zastosowania.

6. W przypadku niezgodności Lead Magnet z Umową LM Klientowi przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie Lead Magnet do zgodności z Umową LM. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową LM jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

7. Sprzedawca doprowadza Lead Magnet do zgodności z Umową LM w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową LM, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM ponosi Sprzedawca.

8. Z uwagi na to, że Umowa o dostarczenie Lead Magnet jest nieodpłatna, Klient nie może żądać obniżenia ceny. Może natomiast odstąpić od Umowy jeżeli:

 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM zgodnie z ust. 6 zdanie 2 powyżej,
 • Sprzedawca nie doprowadził Lead Magnet do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową LM wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta,
 • brak zgodności Lead Magnet z Umową LM występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić do zgodności z Umową LM,
 • brak zgodności Lead Magnet z Umową LM jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe odstąpienie od umowy, bez uprzedniego skorzystania z roszczenia doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z Umową LM,
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Lead Magnet do zgodności z Umową LM w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

9. Reklamację dotyczącą niezgodności Lead magnet z Umową LM można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy: e-mail: kontakt@admin

10. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na podany przez niego adres e-mail.

11. Dla Lead Magnet w postaci Newslettera, Sprzedawca zastrzega, że w ważnych przypadkach takich jak zmiana strategii Newslettera, ulepszenie go, dostosowanie go do aktualnego kierunku rozwoju działalności Sprzedawcy, podjęcie działań prowadzących do wzrostu liczby użytkowników, może dokonać zmiany w Newsletterze. Sprzedawca w takim wypadku informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o terminie i zakresie zmian, na adres email wskazany podczas zawarcia Umowy o dostarczenie Lead Magnet. Jeśli zmiana istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Klienta do Newslettera, może on w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez kliknięcie w link “anuluj subskrypcję” zawartym w treści maila.

12. Dla Lead Magnet, które pozwalającą Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej lub wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników takiego Lead Magnet,  w przypadku odstąpienia od Umowy LM w związku z niezgodnością Lead Magnet z umową, Sprzedawca nie będzie wykorzystywać danych innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet, z wyjątkiem treści, które:

 • są użyteczne wyłącznie w związku treścią cyfrową stanowiącą ten Lead Magnet i które stanowiły przedmiot Umowy o dostarczenie Lead Magnet;
 • dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet i które stanowiły przedmiot Umowy o dostarczenie Lead Magnet;
 • zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
 • zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi osobami, które nadal mogą z nich korzystać.

13. Sprzedawca udostępnia Klientowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Klienta w trakcie korzystania z Lead Magnet, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w pkt a-c powyżej.

§4 Wypowiedzenie umowy

1. Klient może wypowiedzieć Umowę o dostarczenie Lead Magnet w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia. W tym celu wystarczy złożyć oświadczenie Sprzedawcy (w jakiejkolwiek formie na dane kontaktowe Sprzedawcy) lub kliknąć w link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego maila wysłanego w ramach Newslettera. Dane osobowe udostępnione celem zawarcia Umowy o dostarczenie Lead Magnet przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi Newslettera, a także na potrzeby archiwizacji  w celu możliwości wykazania faktu zawarcia przez Klienta w przeszłości Umowy LM.

2. Sprzedawca wypowiada Umowę o dostarczenie Lead Magnet bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli Klient nie wykazuje żadnej aktywności związanej z Newsletterem, przez które rozumie się nieotwieranie maili wysyłanych przez Sprzedawcę przez czas dłuższy niż 6 miesięcy. W tym celu Sprzedawca przed złożeniem takiego wypowiedzenia wysyła Klientowi zapytanie o chęć kontynuowania Umowy o dostarczanie Lead Magnet. Brak odpowiedzi na takiego maila lub brak otwarcie takiego maila w terminie 3 dni od jego wysłania skutkuje wypowiedzeniem Umowy LM przez Sprzedawcę ze skutkiem natychmiastowym.

§5 Prawa autorskie

 1. Treści cyfrowe dostarczane jako Lead Magnet objęte są prawami autorskimi przysługującymi Sprzedawcy. 
 2. Treści cyfrowe dostarczane jako Lead Magnet Klientowi przeznaczone są tylko do jego osobistego użytku. Zakazane jest kopiowanie, powielanie, utrwalanie i rozpowszechnianie Treści cyfrowych zawartych w Lead Magnet bez zgody Sprzedawcy. 
 3. Każde naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

§6 Wymogi techniczne

 1. Do zawarcia Umowy i Umowy LM wystarczy: dostęp do Internetu, standardowy i zaktualizowany system operacyjny, posiadanie aktywnego adresu e-mail, standardowa i zaktualizowana przeglądarka internetowa dająca możliwość obsługi plików cookies.
 2. Do skorzystania z Treści cyfrowych udostępnianych jako Lead Magnet potrzebne jest bezpłatne oprogramowanie umożliwiające otworzenie plików: PDF, MP4, JPEG.

§7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych Sprzedawcy jest niezbędne do zawarcia Umowy i Umowy LM.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia Umowy i Umowy LM.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w systemach teleinformatycznych w celu archiwizacji na wypadek konieczności wykazania zasadności przetwarzania danych w przypadku przyszłych sporów w tym zakresie. 
 5. Dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłania Newslettera oraz profilowania treści, co oznacza, że Klient może być równolegle zapisany do kilku grup tematycznych w obrębie jednego Newslettera Sprzedawcy i otrzymywać zróżnicowane treści. 
 6. Klient ma następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: żądanie dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia i/lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. danych osobowych.
 7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej na stronie: https://annawiniczenko.pl/polityka-prywatnosci

§8 Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja regulaminu zapisu na Newsletter obowiązuje od 07.02.2024
 2. Archiwalne wersje, gdy powstaną, dostępne będą do ściągnięcia poniżej w formacie PDF. 
 3. Sprzedawca ma prawo zmienić brzmienie regulaminu. Data zawarcia Umowy i Umowy LM określa, która wersja regulaminu obowiązywała w momencie zawierania Umowy i Umowy LM. A to oznacza, że nowe postanowienia regulaminu nie mają zastosowania do Umów i Umów LM zawartych przed zmiana regulaminu.